Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Kapsones Amsterdam Inhoudsopgave:

1 - Definities
2 - Identiteit van Kapsones Amsterdam
3 - Toepasselijkheid
4 - Het aanbod
5 - De overeenkomst
6 - Herroepingsrecht
7 - Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd
8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan
9 - Verplichtingen van Kapsones Amsterdam bij herroeping

10 - De prijs
11 - Nakoming overeenkomst
12 - Levering en uitvoering
13 - Betaling

14 - Klachtenregeling
15 - Persoonsgegevens
16 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand.

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit een Overeenkomst aangaat met Kapsones Amsterdam en/of zich geregistreerd heeft op de website

 4. Website: de website van Kapsones Amsterdam, te raadplegen via kapsonesamsterdam.com.

 5. Dag: kalenderdag;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Kapsones Amsterdam in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Kapsones Amsterdam: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Kapsones Amsterdam en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese formulier voor herroeping.

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Kapsones Amsterdam gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Kapsones Amsterdam

Nina van der Weiden
Bronckhorststraat 13, 3 hoog
1071WL Amsterdam
(let op! Geen bezoekadres)
Telefoonnummer: 06 41 76 25 57 (bereikbaar op woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00) E-mailadres:
info@kapsonesamsterdam.com (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00) KvK-nummer: 63159317

Btw-identificatienummer: NL043349651B01page1image28880

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kapsones Amsterdam en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kapsones Amsterdam en Klant.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Kapsones Amsterdam gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kapsones Amsterdam niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kapsones Amsterdam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Kapsones Amsterdam is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kapsones Amsterdam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Kapsones Amsterdam daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kapsones Amsterdam het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 5. Kapsones Amsterdam kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kapsones Amsterdam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kapsones Amsterdam mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant,

of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Kapsones Amsterdam mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 7 - Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Kapsones Amsterdam hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Kapsones Amsterdam. Dit hoeft niet als Kapsones Amsterdam heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Kapsones Amsterdam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Kapsones Amsterdam aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Kapsones Amsterdam bij herroeping

 1. Als Kapsones Amsterdam de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. Kapsones Amsterdam vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Kapsones Amsterdam in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij Kapsones Amsterdam aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. Kapsones Amsterdam gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kapsones Amsterdam de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst

1. De Kapsones Amsterdam staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Kapsones Amsterdam er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Kapsones Amsterdam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Kapsones Amsterdam kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kapsones Amsterdam geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Kapsones Amsterdam het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Kapsones Amsterdam tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Kapsones Amsterdam bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Kapsones Amsterdam in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kapsones Amsterdam is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kapsones Amsterdam te melden.

 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kapsones Amsterdam is gewezen op de te late betaling en Kapsones Amsterdam de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Kapsones Amsterdam gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kapsones Amsterdam kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van Kapsones Amsterdam, dan kan de Klant bij Kapsones Amsterdam telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder Artikel 2.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kapsones Amsterdam.

 3. Bij Kapsones Amsterdam ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Kapsones Amsterdam binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De Klant dient Kapsones Amsterdam in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Persoonsgegevens

1. Kapsones Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Kapsones Amsterdam en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kapsones Amsterdam gevestigd is. 

Algemene voorwaarden Kapsones Amsterdam

Over Kapsones

Kapsones Amsterdam gebruikt de stad als haar decor. De ontwerpen nemen je mee naar de ongekende schoonheid van de metropool Amsterdam. Inspiratie voor Kapsones vloeit voort uit gebouwen, personen en het stadse leven om ons heen. Anno 2017 staat het merk voor authentiek, fair trade en zelfstandig. Net als jij. De eerste bloezen van Kapsones heten; de Raphaël, de Roelof en de Luciën, allen vernoemd naar de straat van het ontwerp. Ze bevatten een patroon dat zijn wortels heeft in de 20e eeuw en door Kapsones op een draagbare wijze wordt gepresenteerd. Het ontwerp van de Raphaël bevindt zich in de Raphaëlkerk, de Roelof is nog steeds te zien in het Nieuwe Huis en het ontwerp van de Luciën maakt onderdeel uit van het gebouw waar de Zara winkel in de Kalverstraat in is gevestigd.

Neem contact met ons op

info@kapsonesamsterdam.com